جستجو
ساعت
education

راهنمای نصب اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 :

مطابق تصویر شماره 1، و بر روی متن New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation کلیک می کنیم.

1- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 1

مطابق تصویر شماره 2، بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

2- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 3، و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

3- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 3

مطابق تصویر شماره 4، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

4- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 4

مطابق تصویر شماره 5، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

5- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 5

مطابق تصویر شماره 6، چک باکس I accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

6- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 6

مطابق تصویر شماره 7، بر روی دکمه Select All کلیک می کنیم، سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

7- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 7

مطابق تصویر شماره 8، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

8- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 8

مطابق تصویر شماره 9، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

9- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 9

مطابق تصویر شماره 10، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

10- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 10

مطابق تصویر شماره 11، بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

11- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 11

مطابق تصویر شماره 12، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

12- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 12

مطابق تصویر شماره 13، بر روی دکمه Close کلیک می کنیم.

13- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 13

راهنمای اتصال اعلانات به بانک اطلاعاتی اس کیو ال سرور اکس پرس:

تنظیم بانک اطلاعاتی، بر روی اس کیو ال سرور اکسپرس 2008 و چارچوب اعلانات یا :

مطابق تصویر شماره 14، در منوی استارت بخش جستجو (یا بخش run)، عبارت cmd را می نویسیم، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی cmd کلیک می کنیم.

14- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 1

مطابق تصویر شماره 15، در صفحه دستورات cmd، عبارت cd/ را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم .

15- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 2

مطابق تصویر شماره 16، در صفحه دستورات cmd، عبارت echo > db_find.udl را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم؛ این عبارت یک فایل برای تعین مسیر بانک اطلاعاتی، در مسیر کنونی (اینجا درایو c:\) ایجاد می نماید.

نکته : نام فایل udl، دلخواه می باشد.

16- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 3

مطابق تصویر شماره 17، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و بر روی فایل db_find.udl راست کلیک می کنیم و سپس گذینه Properties را انتخاب می نماییم .

17- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 4

مطابق تصویر شماره 18، ابتدا تب Provider را انتخاب می کنیم و سپس عبارتSQL Server Native Client 11.0 را انتخاب می کنیم و در آخر، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

18- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 5

مطابق تصویر شماره 19، ابتدا تب Connection را انتخاب می کنیم و از لیست کشویی Select or enter a server name عبارت SQLEXPRESS را انتخاب می کنیم سپس رادیو باتان Use Windows NT Integrated security را در حالت فعال قرار می دهیم و سپس رادیو باتان Attach a database file as a database name را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه با نام ... کلیک می کنیم.

19- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 6

مطابق تصویر شماره 20، از مسیری که چارچوب اعلانات یا قرار دارد، فایل elanat\App_Data\database\elanat.mdf را انتخاب می کنیم.

نکته : در صورتی که مسیر فایل دیتابیس را در مسیر root قرار دهید، به دلیل محافظت اس کیو ال سرور از این فایل، امکان ایجاد فایل پشتیبان، از اعلانات را نخواهید داشت.

20- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 7

مطابق تصویر شماره 21، بر روی دکمه Test Connection کلیک می کنیم و پس از اطمینان از موفق بودن اتصال، بر روی دکمه OK پیغام، کلیک می کنیم.

نکته : موفق بودن اتصال به وسیله پیغام Test Connection succeeded. نمایش داده می شود.

21- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 8

مطابق تصویر شماره 22، بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم.

22- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 9

مطابق تصویر شماره 23، در منوی استارت بخش All Programs را انتخاب می کنیم و پس از باز کردن فلدر Accessories، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی Notepad کلیک می کنیم.

23- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 10

مطابق تصویر شماره 24، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و فایل db_find.udl با عمل کشیدن، می کشیم و با عمل رها کردن درفایل Notepad، رها می کنیم.

24- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 11

مطابق تصویر شماره 25، متن های مشخص شده با رنگ قرمز در فایل Notepad را انتخاب می و کپی می کنیم.

25- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 12

مطابق تصویر شماره 26، خط قرمز رنگ فایل code.ini در مسیر elanat\App_Data\elanat_system_data\code ، را با ، متن های کپی شده در فایل Notepad، جایگذین می کنیم و در آخر قایل code.ini را ذخیره می کنیم.

26- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 13

نوع محتوا
زبان ها
سایت ها
تقویم
تغییر دسته بندی
تغییر سایت
تغییر زبان سایت