جستجو
ساعت

مجوز

اعلانات یک چارچوب متن باز، تحت مجوز GPL نسخه 3 می باشد.


مجوز GPL نسخه 3، در اعمال فعالیت های زیر شامل محدودیت نمی شود :

- در به کارگیری اعلانات.

- پخش مجدد توزیع های مختلف اعلانات.

- پخش مجدد نسخه های تغییر یافته اعلانات.


نکته ها

اعمال تغییرات و کارهای بعدی روی نرم‌افزار امکان‌پذیر می باشد و نرم‌افزار جدید را می توان تحت همان شرایط نسخه دستکاری شده اعلانات، ارائه نمود.

استفاده شخصی از اعلانات شامل مجوز GPL نسخه 3 نمی شود و تنها زمانی ملزم به رعایت مجوز GPL نسخه 3 می شوید که بخواهید اعلانات و یا قسمتی از هسته اعلانات را به صورت کامل، و یا ترکیب شده با توسعه های شخصی اعمال شده خود، ارائه دهید.

توسعه شخصی شما در افزونه ها و صفحاتی که از پایه ایجاد می شوند، شامل مجوز نمی شوند و نتیجه فعالیت خود را می توانید به صورت دلخواه برای هر سیستمی ارائه دهید.

بسته زبان شامل مجوز نمی شود و نتیجه فعالیت خود را می توانید به صورت دلخواه و فقط برای اعلانات ارائه دهید (در صورتی که برای اعلانات ارائه نشود، کپی لفت باید رعایت شود).

تمپلیت و استایل های هسته اعلانات، در صورتی که بیش از 50 درصد تغییر داشته باشند، شامل مجوز نمی شوند و نتیجه فعالیت خود را می توانید به صورت دلخواه و فقط برای اعلانات ارائه دهید (در صورتی که برای اعلانات ارائه نشود، کپی لفت باید رعایت شود).

شما نمی توانید نسخه های تغییر یافته خود از هسته اعلانات را به اعلانات نسبت دهید، و باید کلمه تغییر یافته از اعلانات را در هنگام عرضه مشخص کنید.

استفاده شما از اعلانات، هیچ تعهدی برای اعلانات ایجاد نمی کند و مسئولیتی شامل اعلانات نمی شود.


اطلاعات بیشتر

GNU General Public License

نوع محتوا
زبان ها
سایت ها
تقویم
تغییر دسته بندی
تغییر سایت
تغییر زبان سایت