جستجو
ساعت
education

راهنمای نصب دات نت فریم ورک 4 :

مطابق تصویر شماره 1، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

1- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 1

تصویر شماره 2، حالت گرافیکی مراحل نصب و مدت زمان برای پردازش باقی مانده را نمایش می دهد.

2- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 3، بر روی دکمه Finish کلیک می کنیم.

3- دات نت فریم ورک 4 صفحه نصب شماره 3

راهنمای نصب آی آی اس اکس پرس 8 :

مطابق تصویر شماره 4، چک باکس I have read and accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

4- آی آی اس اکس پرس 8 صفحه نصب شماره 1

تصویر شماره 5، حالت گرافیکی مراحل نصب و مدت زمان برای پردازش باقی مانده را نمایش می دهد.

5- آی آی اس اکس پرس 8 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 6، بر روی دکمه Finish کلیک می کنیم.

6- آی آی اس اکس پرس 8 صفحه نصب شماره 3

راهنمای نصب اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 :

مطابق تصویر شماره 7، و بر روی متن New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation کلیک می کنیم.

7- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 1

مطابق تصویر شماره 8، بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

8- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 9، و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

9- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 3

مطابق تصویر شماره 10، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

10- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 4

مطابق تصویر شماره 11، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

11- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 5

مطابق تصویر شماره 12، چک باکس I accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

12- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 6

مطابق تصویر شماره 13، بر روی دکمه Select All کلیک می کنیم، سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

13- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 7

مطابق تصویر شماره 14، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

14- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 8

مطابق تصویر شماره 15، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

15- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 9

مطابق تصویر شماره 16، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

16- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 10

مطابق تصویر شماره 17، بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

17- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 11

مطابق تصویر شماره 18، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

18- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 12

مطابق تصویر شماره 19، بر روی دکمه Close کلیک می کنیم.

19- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 13

راهنمای نصب چارچوب اعلانات:

تنظیم بانک اطلاعاتی، بر روی اس کیو ال سرور اکسپرس 2008 و چارچوب اعلانات یا :

مطابق تصویر شماره 20، در منوی استارت بخش جستجو (یا بخش run)، عبارت cmd را می نویسیم، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی cmd کلیک می کنیم.

20- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 1

مطابق تصویر شماره 21، در صفحه دستورات cmd، عبارت cd/ را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم .

21- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 2

مطابق تصویر شماره 22، در صفحه دستورات cmd، عبارت echo > db_find.udl را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم؛ این عبارت یک فایل برای تعین مسیر بانک اطلاعاتی، در مسیر کنونی (اینجا درایو c:\) ایجاد می نماید.

نکته : نام فایل udl، دلخواه می باشد.

22- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 3

مطابق تصویر شماره 23، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و بر روی فایل db_find.udl راست کلیک می کنیم و سپس گذینه Properties را انتخاب می نماییم .

23- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 4

مطابق تصویر شماره 24، ابتدا تب Provider را انتخاب می کنیم و سپس عبارتSQL Server Native Client 11.0 را انتخاب می کنیم و در آخر، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

24- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 5

مطابق تصویر شماره 25، ابتدا تب Connection را انتخاب می کنیم و از لیست کشویی Select or enter a server name عبارت SQLEXPRESS را انتخاب می کنیم سپس رادیو باتان Use Windows NT Integrated security را در حالت فعال قرار می دهیم و سپس رادیو باتان Attach a database file as a database name را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه با نام ... کلیک می کنیم.

25- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 6

مطابق تصویر شماره 26، از مسیری که چارچوب اعلانات یا قرار دارد، فایل elanat\App_Data\database\elanat.mdf را انتخاب می کنیم.

26- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 7

مطابق تصویر شماره 27، بر روی دکمه Test Connection کلیک می کنیم و پس از اطمینان از موفق بودن اتصال، بر روی دکمه OK پیغام، کلیک می کنیم.

نکته : موفق بودن اتصال به وسیله پیغام Test Connection succeeded. نمایش داده می شود.

27- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 8

مطابق تصویر شماره 28، بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم.

28- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 9

مطابق تصویر شماره 29، در منوی استارت بخش All Programs را انتخاب می کنیم و پس از باز کردن فلدر Accessories، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی Notepad کلیک می کنیم.

29- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 10

مطابق تصویر شماره 30، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و فایل db_find.udl با عمل کشیدن، می کشیم و با عمل رها کردن درفایل Notepad، رها می کنیم.

30- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 11

مطابق تصویر شماره 31، متن های مشخص شده با رنگ قرمز در فایل Notepad را انتخاب می و کپی می کنیم.

31- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 12

مطابق تصویر شماره 32، خط قرمز رنگ فایل code.ini در مسیر elanat\App_Data\elanat_system_data\code ، را با ، متن های کپی شده در فایل Notepad، جایگذین می کنیم و در آخر قایل code.ini را ذخیره می کنیم.

32- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 13

راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس :

مطابق تصویر شماره 33، پس از راه اندازی آی آی اس، در منوی سمت چپ، بر روی گذینه Sites، راست کلیک می کنیم و گذینه Add Web Site... را انتخاب می کنیم.

33- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 1

مطابق تصویر شماره 34، در فیلد متنی Site Name، نامی دلخواه را برای وب سایت انتخاب می کنیم؛ در قسمت Physical path، مسیر دایرکتوری چارچوب اعلانات یا را انتخاب می کنیم و سپس بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم. و مجدداً بر روی صفحه نخست نیز، بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

34- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 2

مطابق تصویر شماره 35، در منوی سمت چپ، بر روی گذینه Application Pools، کلیک می کنیم. در منوی سمت راست، بر روی گذینه Add Application Pool...، کلیک می کنیم؛ سپس یک نام دلخواه را برای فیلد متنی Name، انتخاب می کنیم؛ سپس گذینه .NET Framework v4.0.30319 را در لیست کشویی .NET Framework version، انتخاب می کنیم؛ و در نهایت گذینه Integrated را در لیست کشویی Managed pipeline mode، انتخاب کرده و بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم.

35- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 3

مطابق تصویر شماره 36، درقسمت وسط صفحه، بر روی نام Application Pool که پیشتر ایجاد کرده ایم، کلیک می کنیم، سپس در منوی سمت راست، بر روی گذینه Addvanced Setting...، کلیک می کنیم.

36- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 4

مطابق تصویر شماره 37، از بین اسامی موجود در سمت چپ لیست، بر روی گذینه Identity کلیک می کنیم و در بر روی دکمه کوچک با نام ...، واقع در سمت راست سطر Identity، کلیک می کنیم. پس از انتخاب گذینه Built-in account، از لیست کشویی، گذینه LocalSystem را انتخاب می کنیم و در آخر بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم.

37- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 5

مطابق تصویر شماره 38، در منوی سمت چپ، زبانه Site را باز می کنیم و بر روی نام وب سایتی که پیشتر ایجاد کرده بودیم راست کلیک می کنیم و در لیست باز شونده در قسمت Manage Web Site، گذینه Start، را انتخاب می کنیم و مجدداً با راست کلیک بر روی نام وب سایتی که پیشتر ایجاد کرده بودیم، در لیست باز شونده در قسمت Manage Web Site، گذینه Browse، را انتخاب می کنیم و منتظر می مانیم تا وبسایت بر روی مرورگر، اجرا شود.

38- راه اندازی چارچوب، بر روی آی آی اس عمل شماره 6

نصب چارچوب :


به منظور نصب و راه اندازی چارچوب اعلانات یا، با انتخاب مسیر ذیل در مرورگر وب، وارد صفحه نصب می شوید.

host_name/install/نکته : host_name مسیر اجرای چارچوب می باشد؛ انتخاب host_name به تنهایی، صفحه اول چارچوب را نمایش می دهد.

مطابق تصویر شماره 39، چک باکس agree license را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

39- نصب چارچوب شماره 1

مطابق تصویر شماره 40، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

40- نصب چارچوب عمل شماره 2

مطابق تصویر شماره 41، پس از تنظیم اختلاف زمانی کشور مد نظر (لیست کشویی site time zone)، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

41- نصب چارچوب عمل شماره 3

مطابق تصویر شماره 42، فیلد متنی host path، زمانی تغییر می نماید که بخواهیم چارچوب را بر روی یک زیر دامنه و یا یک دایرکتوری بر روی دامنه اصلی، استفاده کنیم؛ در فیلد متنی site name، نام دلخواه برای وب سایت انتخاب می کنیم؛ از لیست کشویی، زبان مد نظر خود را انتخاب می کنیم؛ در فیلد متنی site email، آدرس ایمیل موجود خود را برای وب سایت وارد می کنیم؛ و در فیلد متنی site title، نام دلخواه برای عنوان وب سایت انتخاب می کنیم؛ سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

42- نصب چارچوب عمل شماره 4

مطابق تصویر شماره 43، در فیلد متنی user site name، نام دلخواه برای نمایش در وب سایت انتخاب می کنیم؛ در فیلد متنی user name، نام دلخواه برای ورود به صفحه تنظیمات چارچوب اعلانات یا انتخاب می کنیم؛ در فیلد های متنی user real name و user real last name، به ترتیب، نام و نام خانوادگی خود را وارد می کنیم؛ در فیلدهای متنی user email و repeat user email، آدرس ایمیل خود را وارد می کنیم؛ در فیلدهای متنی user password و repeat user password، کذرواژه ای برای ورود به صفحه تنظیمات چارچوب اعلانات یا انتخاب می کنیم می کنیم؛ و در آخر، بر روی دکمه submit کلیک می کنیم.

43- نصب چارچوب عمل شماره 5

education

راهنمای نصب اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 :

مطابق تصویر شماره 1، و بر روی متن New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation کلیک می کنیم.

1- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 1

مطابق تصویر شماره 2، بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

2- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 2

مطابق تصویر شماره 3، و بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

3- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 3

مطابق تصویر شماره 4، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

4- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 4

مطابق تصویر شماره 5، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

5- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 5

مطابق تصویر شماره 6، چک باکس I accept the license terms. را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

6- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 6

مطابق تصویر شماره 7، بر روی دکمه Select All کلیک می کنیم، سپس بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

7- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 7

مطابق تصویر شماره 8، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

8- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 8

مطابق تصویر شماره 9، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

9- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 9

مطابق تصویر شماره 10، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

10- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 10

مطابق تصویر شماره 11، بر روی دکمه Install کلیک می کنیم.

11- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 11

مطابق تصویر شماره 12، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

12- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 12

مطابق تصویر شماره 13، بر روی دکمه Close کلیک می کنیم.

13- اس کیو ال سرور اکس پرس 2008 صفحه نصب شماره 13

راهنمای اتصال اعلانات به بانک اطلاعاتی اس کیو ال سرور اکس پرس:

تنظیم بانک اطلاعاتی، بر روی اس کیو ال سرور اکسپرس 2008 و چارچوب اعلانات یا :

مطابق تصویر شماره 14، در منوی استارت بخش جستجو (یا بخش run)، عبارت cmd را می نویسیم، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی cmd کلیک می کنیم.

14- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 1

مطابق تصویر شماره 15، در صفحه دستورات cmd، عبارت cd/ را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم .

15- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 2

مطابق تصویر شماره 16، در صفحه دستورات cmd، عبارت echo > db_find.udl را می نویسیم و سپس کلید Enter را فشار می دهیم؛ این عبارت یک فایل برای تعین مسیر بانک اطلاعاتی، در مسیر کنونی (اینجا درایو c:\) ایجاد می نماید.

نکته : نام فایل udl، دلخواه می باشد.

16- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 3

مطابق تصویر شماره 17، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و بر روی فایل db_find.udl راست کلیک می کنیم و سپس گذینه Properties را انتخاب می نماییم .

17- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 4

مطابق تصویر شماره 18، ابتدا تب Provider را انتخاب می کنیم و سپس عبارتSQL Server Native Client 11.0 را انتخاب می کنیم و در آخر، بر روی دکمه Next کلیک می کنیم.

18- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 5

مطابق تصویر شماره 19، ابتدا تب Connection را انتخاب می کنیم و از لیست کشویی Select or enter a server name عبارت SQLEXPRESS را انتخاب می کنیم سپس رادیو باتان Use Windows NT Integrated security را در حالت فعال قرار می دهیم و سپس رادیو باتان Attach a database file as a database name را در حالت فعال قرار می دهیم و بر روی دکمه با نام ... کلیک می کنیم.

19- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 6

مطابق تصویر شماره 20، از مسیری که چارچوب اعلانات یا قرار دارد، فایل elanat\App_Data\database\elanat.mdf را انتخاب می کنیم.

نکته : در صورتی که مسیر فایل دیتابیس را در مسیر root قرار دهید، به دلیل محافظت اس کیو ال سرور از این فایل، امکان ایجاد فایل پشتیبان، از اعلانات را نخواهید داشت.

20- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 7

مطابق تصویر شماره 21، بر روی دکمه Test Connection کلیک می کنیم و پس از اطمینان از موفق بودن اتصال، بر روی دکمه OK پیغام، کلیک می کنیم.

نکته : موفق بودن اتصال به وسیله پیغام Test Connection succeeded. نمایش داده می شود.

21- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 8

مطابق تصویر شماره 22، بر روی دکمه OK، کلیک می کنیم.

22- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 9

مطابق تصویر شماره 23، در منوی استارت بخش All Programs را انتخاب می کنیم و پس از باز کردن فلدر Accessories، سپس بر روی تصویر فایل اجرایی Notepad کلیک می کنیم.

23- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 10

مطابق تصویر شماره 24، به مسیر فایل db_find.udl ایجاد شده می رویم و فایل db_find.udl با عمل کشیدن، می کشیم و با عمل رها کردن درفایل Notepad، رها می کنیم.

24- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 11

مطابق تصویر شماره 25، متن های مشخص شده با رنگ قرمز در فایل Notepad را انتخاب می و کپی می کنیم.

25- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 12

مطابق تصویر شماره 26، خط قرمز رنگ فایل code.ini در مسیر elanat\App_Data\elanat_system_data\code ، را با ، متن های کپی شده در فایل Notepad، جایگذین می کنیم و در آخر قایل code.ini را ذخیره می کنیم.

26- تنظیم بانک اطلاعاتی عمل شماره 13

plugin

پلاگین آی پی کاربر، همان طور که از اسم آن پیداست، آی پی کاربر را نمایش می دهد.

این پلاگین به زبان برنامه نویسی php نوشته شده است.

#344

First Content Example

2019/05/17 -01:46:28 admin 766

news
Example content reply

This is your first content in main page. you can login to admin panel and edit or delete this content

click on login, to going in login page.

attachment
14 B
2
نوع محتوا
زبان ها
سایت ها
تقویم
تغییر دسته بندی
تغییر سایت
تغییر زبان سایت